Persondata og hvidvask

 

 

 

 

 

 

Advokat

Peter Arnt Nielsen

 

Sankt Thomas Allé 1

1824 Frederiksberg C                 

 

pan@panlaw.dk

www.panlaw.dk


TEL   26 22 88 22

CVR  35 33 12 20


________________________________________________________________Persondata og hvidvask


1. Dataansvarlig

Advokat Peter Arnt Nielsen (pan) er ansvarlig for behandling af personoplysnin-ger.


2. Levering af ydelser og personoplysninger

2.1. Personoplysninger anvendes til at kommunikere med klienten, behandle sa-gen og foretage eventuelle registreringer hos myndighederne. Personoplysnin-ger er især navn, cpr-nr., stilling, e-mail, telefon, adresse og ansættelsesforhold. Ved registreringer hos myndighederne, f.eks. virk.dk og minretssag.dk, kan der være behov for at behandle flere personoplysninger. I nogle sager, bl.a. rets-mæglinger, kan der behandles følsomme personoplysninger, f.eks. om helbred. Disse oplysninger kan komme fra parterne og myndigheder.

2.2. Personoplysninger opbevares som hovedregel i fem år efter sagens afslut-ning, men de kan i særlige tilfælde opbevares i kortere eller længere tid.

2.3. pan leverer efteruddannelseskurser, foredrag og seminarer, men de arran-geres udelukkende af kunden, som står for tilmelding mv., og pan er ikke dataan-svarlig for sådanne kurser, foredrag og seminarer.


3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Personoplysningerne behandles fortroligt og videregives generelt ikke til an-dre, da pan som advokat har tavshedspligt. Oplysninger kan dog som led i sags-behandlingen gives til modparten, myndigheder, domstole og voldgiftsretter mv.

3.2. Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en bestemt klient, modpart, myndighed, domstol eller voldsgiftsret, jf. per-sondataforordningens art. 49.1.b-e.


4. Markedsføring og cookies
pan bruger ikke personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Der anven-des ikke cookies på pans hjemmeside.


5. Dine rettigheder

En klient har efter persondataforordningen mv. ret til at:

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af ens personoplysninger,
  • modsætte sig behandling af personoplysninger eller få behandlingen heraf begrænset,
  • modsætte sig, at ens personoplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring,
  • tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke til enhver tid,
  • modtage de personoplysninger, som man har afgivet, i et struktureret, al-mindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), og
  • klage til Datatilsynet.


6. Hvidvask

pan behandler ikke sager omfattet af hvidvaskloven, jf. dennes § 1, stk. 1, nr. 14.


________________________________________________________________