Standardvilkår

 

 

 

 

 

 

Advokat

Peter Arnt Nielsen

 

Sankt Thomas Allé 1

1824 Frederiksberg C                 

 

pan@panlaw.dk

www.panlaw.dk


TEL   26 22 88 22

CVR  35 33 12 20


________________________________________________________________Standardvilkår

 

Standardvilkårene gælder for enhver opgave, medmindre andet aftales skriftligt.

 

1. Fortrolighed

Advokat Peter Arnt Nielsen (pan) har tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

 

2. Interesse- eller loyalitetskonflikt

pan påtager sig ikke en opgave, hvor der kan foreligge en interesse- eller loyali-tetskonflikt.

 

3. Klientmidler

3.1. pan indsætter klientmidler på en klientkonto i Sydbank. Tilskrevne renter til-falder klienten. Klientkontoens indestående kan anvendes til betaling af fakturaer og omkostninger.

3.2. Klientmidler er beskyttet efter loven om indskyder- og investorgarantiordnin-gen. pan hæfter ikke for tab af klientmidler, hvis Sydbank bliver nødlidende.


4. Honorar

4.1. pans honorar for en opgave fastsættes under hensyntagen til den medgåe-de tid, karakteren af den involverede viden, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgaven forbundne ansvar.

4.2. Ved modtagelse af en opgave giver pan et overslag over honoraret og for-ventede omkostninger. Såfremt honoraret forventes at overstige overslaget, ori-enterer pan straks klienten om det.

4.3. pan undersøger i hvilket omfang, klienten kan få offentlig eller forsikrings-mæssig retshjælp. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det of-fentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret og de mulige konsekvenser for klienten.


5. Faktura, omkostninger og sikkerhedsstillelse

5.1. pan udsteder faktura for honorar, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes kvartalsvis. Der tillægges moms efter momsloven. Betaling er 14 dage fra fakturadato.

5.2. Klienten debiteres særskilt for evt. omkostninger og skal forudbetale omkost-ningerne.

5.3. Ved mægling og voldgift skal parterne stille sikkerhed for pans honorar og omkostninger. Sikkerheden indsættes på en klientkonto, jf. vilkår 3. Undlader en part at stille sin del af sikkerheden, kan den anden part stille hele sikkerheden. Parterne hæfter solidarisk for honoraret og omkostningerne.

5.4. I andre sager end mægling og voldgift kan pan kræve, at en klient stiller sik-kerhed for pans honorar og omkostningerne. Sikkerheden indsættes på en klientkonto, jf. vilkår 3.

 

6. Anvendelse af ydelser

6.1. pans ydelser målrettes til klientens konkrete forhold og må derfor ikke uden pans forhåndsgodkendelse anvendes til andre formål.

6.2. Originale dokumenter udleveres senest ved opgavens afslutning. Sagsakter opbevares i fem år fra fakturadato.

 

7. Afslutning af opgaven før tid

pan har ret til at udtræde af en opgave, hvis betalingsfristen på en faktura over-skrides med fire uger, hvis klienten ikke betaler en faktura, hvis klienten kommer under insolvensbehandling, hvis pan ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis det er i klientens interesse, at samarbejdet op-hører.

 

8. Ansvarsbegrænsning, forældelse og forsikringsdækning

8.1. pan er ansvarlig for ydelserne i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog ndf. pan har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.

8.2. pans ansvar er begrænset til et beløb svarende til fem gange honoraret (ex moms) for den pågældende opgave, dog maksimalt 2,5 million DKK pr. opgave. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af da-ta, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. og andre former for indirekte tab.

8.3. En erhvervsdrivendes erstatningskrav imod pan forældes 12 måneder efter, at klienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstæn-digheder, som begrunder kravet.

8.4. pan hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som pan har henvist klienten til, eller for fejl begået af underleverandører, som pan efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

9. Lovvalg, klager og voldgift

9.1. Enhver tvist mellem en klient og pan afgøres udelukkende efter dansk ret.

9.2. Salærklager og disciplinærsager kan indbringes for Advokatnævnet.

9.3. Enhver tvist mellem en klient og pan afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, som udpeges af Advokatrådets formand. Vold-giften skal finde sted i København.


________________________________________________________________