Persondata

 

 

 

 

 

 

Advokat Peter Arnt Nielsen

 

Sankt Thomas Allé 1

1824 Frederiksberg C                 

 

+45 26 22 88 22

pan@panlaw.dk


Persondatapolitik


Her beskrives det, hvordan advokat Peter Arnt Nielsen (pan) behandler person-oplysninger.


1. Dataansvarlig

 

pan er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til det, kan du kontakte pan.


2. Levering af ydelser og personoplysninger

 

Personoplysninger anvendes til at kommunikere med klienten, behandle sagen og foretage eventuelle registreringer hos myndighederne. Personoplysninger er især navn, cpr-nr., stilling, e-mail, telefon, adresse og ansættelsesforhold. Ved registreringer hos myndighederne, f.eks. virk.dk og minretssag.dk, kan der være behov for at behandle flere personoplysninger. I nogle sager, bl.a. retsmæglin-ger, kan der behandles følsomme personoplysninger, f.eks. om helbred. Disse oplysninger kan komme fra klienten, myndigheder eller modparten.


Personoplysninger opbevares som hovedregel i fem år efter sagens afslutning, men de kan i særlige tilfælde opbevares i kortere eller længere tid.

 

pan leverer efteruddannelseskurser, foredrag og seminarer, men de arrangeres udelukkende af kunden, som står for tilmelding mv., hvorfor pan ikke er dataan-svarlig for sådanne kurser, foredrag og seminarer.


3. Modtagere af personoplysninger

 

Personoplysningerne behandles fortroligt og videregives generelt ikke til andre, da pan som advokat har tavshedspligt. Oplysninger kan dog som led i sagsbe-handlingen gives til modparten, myndigheder og/eller domstole og voldgiftsretter.


Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en bestemt klient, modpart, domstol eller voldsgiftsret efter persondataforord-ningens art. 49.1.b-e.


4. Markedsføring

pan bruger ikke personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Der anven-des ikke cookies på pans hjemmeside.


5. Hvidvask og oprettelse af klientkonto

 

Klienter kan efter hvidvaskloven blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for ens identitet eller om at bidrage til at identificere en arbejdsgivers reelle ejere. Det gælder ved transaktioner af værdier og oprettelse af klientkonto.


En hvidvaskkontrol medfører, at klienten skal udlevere en række almindelige per-sonoplysninger, herunder navn, cpr-nr., adresse, fødested og nationalitet, som skal bekræftes, f.eks. ved kopi af pas, kørekort eller sygesikringsbevis. I nogle sager kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation. Disse oplys-ninger behandles efter persondataforordningens art. 6.1.c om retlige forpligtelser, jf. hvidvaskloven. I visse tilfælde kan der også behandles følsomme personoplys-ninger, hvilket vil ske på grundlag af forordningens art. 9.2.g.


Ved oprettelse af en klientkonto deles personoplysningerne med Sydbank.


Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økono-misk og International Kriminalitet, retter henvendelse om en transaktion, har pan efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til myndigheden.


6. Dine rettigheder

 

Du har som klient efter persondataforordningen mv. ret til at:

 

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger,
  • modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen heraf begrænset,
  • modsætte dig, at dine personoplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring,
  • tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke til enhver tid,
  • modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), og
  • klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan også gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte pan.

 

 

__________________________________________________