Virksomhedsinfo

 

 

 

 

 

 

Advokat

Peter Arnt Nielsen

 

Sankt Thomas Allé 1

1824 Frederiksberg C                 

 

pan@panlaw.dk

www.panlaw.dk


TEL   26 22 88 22

CVR  35 33 12 20


________________________________________________________________Advokatoplysninger


Advokat Peter Arnt Nielsen er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advo-katsamfundet. Han er retsmægler i Østre Landsrets kreds.

 

Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reg-lerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, og de advokatetiske regler, se advokatsamfundet.dk.

 

Advokat Peter Arnt Nielsen har en ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advo-katsamfundets regler hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, police-nr. 1560 8657 4611 4002. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed.


Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed.

 

Peter Arnt Nielsens standardvilkår indeholder lovvalgs- og værnetingsaftaler.


________________________________________________________________Standardvilkår

 

Standardvilkårene gælder for enhver opgave, medmindre andet aftales skriftligt.

 

1. Fortrolighed

Advokat Peter Arnt Nielsen (pan) har tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

 

2. Interesse- eller loyalitetskonflikt

pan påtager sig ikke en opgave, hvor der kan foreligge en interesse- eller loyali-tetskonflikt.

 

3. Klientmidler

3.1. pan indsætter klientmidler på særskilte klientkonti i et pengeinstitut, jf. klient-kontovedtægten. Tilskrevne renter tilfalder klienten. Klientkontoens indestående kan anvendes til betaling af fakturaer og omkostninger.

3.2. Klientmidler er beskyttet efter loven om indskyder- og investorgarantiordnin-gen. pan hæfter ikke for tab af klientmidler, hvis pengeinstituttet bliver nødliden-de.


4. Honorar

4.1. pans honorar for en opgave fastsættes under hensyntagen til den medgåe-de tid, karakteren af den involverede viden, opgavens kompleksitet og betydning for klienten/opdragsgiveren, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgaven forbundne ansvar.

4.2. Ved modtagelse af en opgave giver pan et overslag over honoraret og for-ventede omkostninger. Såfremt honoraret forventes at overstige overslaget, ori-enterer pan straks klienten/opdragsgiveren om det.

4.3. pan undersøger i hvilket omfang, klienten kan få offentlig eller forsikrings-mæssig retshjælp. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det of-fentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret og de mulige konsekvenser for klienten.


5. Faktura, omkostninger og sikkerhedsstillelse

5.1. pan udsteder faktura for honorar, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes kvartalsvis. Der tillægges moms efter momsloven. Betaling er 14 dage fra fakturadato.

5.2. Klienten/opdragsgiveren debiteres særskilt for evt. omkostninger og skal for-udbetale omkostningerne.

5.3. Ved mediation og voldgift skal parterne stille sikkerhed for pans honorar og omkostninger. Sikkerheden indsættes på en klientkonto, jf. vilkår 3. Undlader en part at stille sin del af sikkerheden, kan den anden part stille hele sikkerheden. Parterne hæfter solidarisk for honoraret og omkostningerne.

5.4. I andre tilfælde end mediation og voldgift kan pan efter omstændighederne kræve, at en klient/opdragsgiver stiller sikkerhed for pans honorar og omkostnin-gerne. Sikkerheden indsættes på en klientkonto, jf. vilkår 3.

 

6. Anvendelse af ydelser

6.1. pans ydelser målrettes til klientens/opdragsgiverens konkrete forhold og må derfor ikke uden pans forhåndsgodkendelse anvendes til andre formål.

6.2. Originale dokumenter udleveres senest ved opgavens afslutning. Sagsakter opbevares i fem år fra fakturadato.

 

7. Afslutning af opgaven før tid

pan har ret til at udtræde af en opgave, hvis betalingsfristen på en faktura over-skrides med fire uger, hvis klienten/opdragsgiveren ikke betaler en faktura, hvis klienten/opdragsgiveren kommer under insolvensbehandling, hvis pan ikke læn-gere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis det er i klien-tens/opdragsgiverens interesse, at samarbejdet ophører.

 

8. Ansvarsbegrænsning, forældelse og forsikringsdækning

8.1. pan er ansvarlig for ydelserne i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog ndf., og pan har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.

8.2. pans ansvar er begrænset til et beløb svarende til fem gange honoraret (ex moms) for den pågældende opgave, dog maksimalt 2,5 million DKK pr. opgave. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af da-ta, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. og andre former for indirekte tab.

8.3. En erhvervsdrivendes erstatningskrav imod pan forældes 12 måneder efter, at klienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstæn-digheder, som begrunder kravet.

8.4. pan hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som pan  har henvist klienten til, eller for fejl begået af underleverandører, som pan efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

9. Klager, lovvalg og værneting

9.1. pan er underlagt Advokatsamfundets regler om klager, herunder Advokat-nævnets kompetence. Nævnet behandler klager over advokaters honorarer og adfærd, se advokatnævnet.dk.

9.2. Enhver tvist mellem en klient/opdragsgiver og pan afgøres udelukkende ef-ter dansk ret.

9.3. Retssag mellem en klient/opdragsgiver og pan, herunder om honorar og an-svar for ydelserne, kan kun anlægges ved de danske domstole, der således har enekompetence til at behandle sagen.


________________________________________________________________Persondata og hvidvask


1. Dataansvarlig

Advokat Peter Arnt Nielsen (pan) er ansvarlig for behandling af personoplysnin-ger.


2. Levering af ydelser og personoplysninger

2.1. Personoplysninger anvendes til at kommunikere med klienten, behandle sa-gen og foretage eventuelle registreringer hos myndighederne. Personoplysnin-ger er især navn, cpr-nr., stilling, e-mail, telefon, adresse og ansættelsesforhold. Ved registreringer hos myndighederne, f.eks. virk.dk og minretssag.dk, kan der være behov for at behandle flere personoplysninger. I nogle sager, bl.a. rets-mæglinger, kan der behandles følsomme personoplysninger, f.eks. om helbred. Disse oplysninger kan komme fra parterne og myndigheder.

2.2. Personoplysninger opbevares som hovedregel i fem år efter sagens afslut-ning, men de kan i særlige tilfælde opbevares i kortere eller længere tid.

2.3. pan leverer efteruddannelseskurser, foredrag og seminarer, men de arran-geres udelukkende af kunden, som står for tilmelding mv., og pan ikke er dataan-svarlig for sådanne kurser, foredrag og seminarer.


3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Personoplysningerne behandles fortroligt og videregives generelt ikke til an-dre, da pan som advokat har tavshedspligt. Oplysninger kan dog som led i sags-behandlingen gives til modparten, myndigheder, domstole og voldgiftsretter mv.

3.2. Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en bestemt klient, modpart, myndighed, domstol eller voldsgiftsret, jf. per-sondataforordningens art. 49.1.b-e.


4. Markedsføring
pan bruger ikke personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Der anven-des ikke cookies på pans hjemmeside.


5. Dine rettigheder

En klient har efter persondataforordningen mv. ret til at:

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af ens personoplysninger,
  • modsætte sig behandling af personoplysninger eller få behandlingen heraf begrænset,
  • modsætte sig, at ens personoplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring,
  • tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke til enhver tid,
  • modtage de personoplysninger, som man har afgivet, i et struktureret, al-mindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), og
  • klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


6. Hvidvask

pan behandler ikke sager omfattet af hvidvaskloven, jf. dennes § 1, stk. 1, nr. 14.


________________________________________________________________