Virksomhedsinfo

 

 

 

 

 

 

Advokat Peter Arnt Nielsen

 

Sankt Thomas Allé 1

1824 Frederiksberg C                 

 

+45 26 22 88 22

pan@panlaw.dk

 

Advokatoplysninger

 

Advokatvirksomheden er en enkeltmandsvirksomhed med CVR 35 33 12 20.

 

Advokat Peter Arnt Nielsen er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advo-katsamfundet.

 

Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reg-lerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, og de advokatetiske regler, se advokatsamfundet.dk.

 

Peter Arnt Nielsen har en ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsam-fundets regler. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed og er tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, policenr. 1560 8657 4611  4002.

 

Standardvilkårene indeholder lovvalgs- og værnetingsaftaler.

 

Standardvilkår

 

Standardvilkårene gælder for enhver opgave, medmindre andet aftales skriftligt.

 

1. Fortrolighed

Advokat Peter Arnt Nielsen (pan) har tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

 

2. Interesse- eller loyalitetskonflikt

pan påtager sig ikke en opgave, hvor der kan foreligge en interesse- eller loyali-tetskonflikt.

 

3. Klientmidler

3.1. pan indsætter klientmidler på særskilte klientkonti i et pengeinstitut, jf. klient-kontovedtægten. Tilskrevne renter tilfalder klienten. Klientkontoens indestående kan anvendes til betaling af fakturaer og omkostninger.

3.2. Klientmidler er beskyttet efter loven om indskyder- og investorgarantiordnin-gen. pan hæfter ikke for tab af klientmidler, hvis pengeinstituttet bliver nødliden-de.


4. Honorar

4.1. pans honorar for en opgave fastsættes under hensyntagen til den medgåe-de tid, karakteren af den involverede viden, opgavens kompleksitet og betydning for klienten/opdragsgiveren, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgaven forbundne ansvar.

4.2. Ved modtagelse af en opgave giver pan et overslag over honoraret og for-ventede omkostninger. Såfremt honoraret forventes at overstige overslaget, ori-enterer pan straks klienten/opdragsgiveren om det.

4.3. pan undersøger i hvilket omfang, klienten kan få offentlig eller forsikrings-mæssig retshjælp. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det of-fentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret og de mulige konsekvenser for klienten.


5. Faktura, omkostninger og sikkerhedsstillelse

5.1. pan udsteder faktura for honorar, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes kvartalsvis. Der tillægges moms efter momsloven. Betaling er 14 dage fra fakturadato.

5.2. Klienten/opdragsgiveren debiteres særskilt for evt. omkostninger og skal for-udbetale omkostningerne.

5.3. Ved mediation og voldgift skal parterne stille sikkerhed for pans honorar og omkostninger. Sikkerheden indsættes på en klientkonto, jf. vilkår 3. Undlader en part at stille sin del af sikkerheden, kan den anden part stille hele sikkerheden. Parterne hæfter solidarisk for honoraret og omkostningerne.

5.4. I andre tilfælde end meditiation og voldgift kan pan efter omstændighederne kræve, at en klient/opdragsgiver stiller sikkerhed for pans honorar og omkostnin-gerne. Sikkerheden indsættes på en klientkonto, jf. vilkår 3.

 

6. Anvendelse af ydelser

6.1. pans ydelser målrettes til klientens/opdragsgiverens konkrete forhold og må derfor ikke uden pans forhåndsgodkendelse anvendes til andre formål.

6.2. Originale dokumenter udleveres senest ved opgavens afslutning. Sagsakter opbevares i fem år fra fakturadato.

 

7. Afslutning af opgaven før tid

pan har ret til at udtræde af en opgave, hvis betalingsfristen på en faktura over-skrides med fire uger, hvis klienten/opdragsgiveren ikke betaler en faktura, hvis klienten/opdragsgiveren kommer under insolvensbehandling, hvis pan ikke læn-gere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis det er i klien-tens/opdragsgiverens interesse, at samarbejdet ophører.

 

8. Ansvarsbegrænsning, forældelse og forsikringsdækning

8.1. pan er ansvarlig for ydelserne i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog ndf., og pan har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.

8.2. pans ansvar er begrænset til et beløb svarende til fem gange honoraret (ex moms) for den pågældende opgave, dog maksimalt 2,5 million DKK pr. opgave. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af da-ta, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. og andre former for indirekte tab.

8.3. En erhvervsdrivendes erstatningskrav imod pan forældes 12 måneder efter, at klienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstæn-digheder, som begrunder kravet.

8.4. pan hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som pan  har henvist klienten til, eller for fejl begået af underleverandører, som pan efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

9. Klager, lovvalg og værneting

9.1. pan er underlagt Advokatsamfundets regler om klager, herunder Advokat-nævnets kompetence. Nævnet behandler klager over advokaters honorarer og adfærd, se advokatnævnet.dk.

9.2. Enhver tvist mellem en klient/opdragsgiver og pan afgøres udelukkende ef-ter dansk ret.

9.3. Retssag mellem en klient/opdragsgiver og pan, herunder om honorar og an-svar for ydelserne, kan kun anlægges ved de danske domstole, der således har enekompetence til at behandle sagen.


10. Persondata og hvidvask

10.1 pan er som advokat omfattet af reglerne om persondata og hvidvask og har derfor pligt til at indhente, bruge og opbevare oplysninger om klienterne i over-ensstemmelse med disse regelsæt.

10.2. pan har en persondatapolitik.

10.3. Hjemmesiden anvender ikke cookies.

 

 

__________________________________________________